Vi har ansvar for å sikre gode miljøforhold i sjøen og naturen der vi driver matproduksjon.

Vi skal bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Gode miljøforhold er avgjørende for at oppdrettslaksen skal trives. Samtidig skal ikke vi utsette naturen og økosystemet for uheldig påvirkning.

Før vi etablerer et akvakulturanlegg kreves det en grundig kartlegging av lokaliteten. Forundersøkelsen består av strømmålinger, kartlegging av bunnforhold, kjemiske analyser av bunnforholdene, topografiske undersøkelser og undersøkelser av bunndyr.

Overvåker havbunnen

Siden 2005 har det vært obligatorisk for alle oppdrettsanlegg i sjø å overvåke miljøet under merdene (Matfisk Overvåkning Modellering, forkortet MOM-undersøkelser). Overvåkningen skal oppfylle krav fastsatt i NS 9410 som er en Norsk Standard, og den utføres av en uavhengig tredjepart med dokumentert faglig kompetanse. 

Vi er lovpålagt å drive jevnlige miljøundersøkelser mens produksjonen pågår. Prøver fra havbunnene hentes opp mens vi har stor fisk i merdene. Kjemisk status og sensoriske undersøkelser av miljøet under merdene gir oss god og verdifull informasjon over lokalitetene over tid.

Tar også prøver langt i fra anlegget

En mer omfattende bløtbunnundersøkelse (MOM C-undersøkelse) tas langt fra selve anlegget for å kartlegge påvirkning på miljøet rundt anlegget. Her etableres prøvetakingsstasjoner fra 25 til 500 meter unna anlegget. Nærmeste dypvannsområde ved anlegget blir også undersøkt. Disse undersøkelsene gjøres etter hver produksjonssyklus.

Resultatene skal rapporteres til Fiskeridirektoratet som derved har oversikt over miljøstatusen på samtlige oppdrettsanlegg i landet. Dersom denne overvåkningen viser en uakseptabel miljøpåvirkning, må vi gjennomføre tiltak som i verste fall kan bety stenging av lokaliteten.

Ved å overvåke miljøet rundt oppdrettsanleggene, kan vi forsikre at verken omkringliggende områder eller oppdrettsfiskens merdmiljø forringes. Dette er også avgjørende for å utnytte arealer og lokaliteter best mulig. 

Brakklegging av lokaliteter

Fiskens avføring og fôrrester er to komponenter som kan ha dårlig innvirkning på bunnforhold og livet i sjøen. I utgangspunktet er fiskens avføring en naturlig del av økosystemet og tilfører sjøen viktige næringssalter. Opphopning av avføring og fôrrester er det vi må unngå, da det kan føre til overgjødsling og påvirker økosystemet.

Valg av egnet sted å plassere anlegget på, med gode strømforhold, er avgjørende for å unngå ensidig belastning på havbunnen under merda. Gjennom hele produksjonen overvåker vi havbunnen og brakklegger området etter endt produksjon. Vi brakklegger i minimum 2 måneder før vi igjen tar i bruk lokaliteten og setter ut ny fisk. Dette sikrer en mer skånsom bruk av naturen.

No items found.
No items found.

Overskrift til logosamling

No items found.