Vi har et ansvar for å produsere laks med et så lavt miljøavtrykk som mulig, og vi har ansvar for å sikre god fiskevelferd.

Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjon skal vi i Salaks og resten av havbruksnæringen være med å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. De 17 bærekraftsmålene tar for seg miljø, økonomi og sosiale forhold. Åtte av bærekraftsmålene er spesielt viktige for oss i næringen.

Vi må produsere mer mat fra havet

Et av målene er å produsere mer mat fra havet, sikre matsikkerhet og bedre menneskers ernæring. Vi skal også bygge arbeidsplasser og tilby gode arbeidsforhold for våre ansatte. Å utnytte havets ressurser bedre ved å ta vare på alt råstoffet og redusere svinn og utnytte biprodukter som råvarer i fiskefôr, er også et mål for bærekraft.

Vi arbeider hver dag for å begrense miljøpåvirkninger til omverdenen og for å produsere god og trygg mat. 

Overgang til grønn energi

Vi har de siste årene investert i nye energiløsninger på sjølokalitetene. Denne omleggingen reduserer vårt dieselforbruk betraktelig. Tidligere har all strøm brukt til fôring, belysning og drift på lokalitetene blitt produsert ved hjelp av dieselaggregater. Denne produksjonen har historisk sett medført et dieselforbruk på opptil 200 000 liter per år, per lokalitet.

Reduserer klimautslipp og støy

På fem av åtte lokaliteter er det nå lagt ut sjøkabler og her drifter vi i en normalsituasjon utelukkende på landstrøm. For de resterende lokalitetene er det installert diesel-hybride løsninger på to fôrflåter, og en siste lokalitet er under planlegging for landstrøm. Med disse grepene reduserer vi klimautslippene betydelig, samtidig som vi reduserer støy i og rundt anleggene.

Vi jobber også kontinuerlig med å redusere energiforbruket ytterligere gjennom energieffektivisering av driften, datainnsamling ved hjelp av nye systemer som gir oss god oversikt over energiforbruk bidrar til å gjøre dette mulig.

Vi fremmer innovasjon

Vi har alltid hatt lav terskel for å benytte teknologi i vår matproduksjon. Vi er en pådriver for utvikling av ny teknologi, smartere og mer bærekraftig bruk av våre sjøarealer. På slakteriet tar vi vare på alt restråstoff, som igjen gir flere arbeidsplasser og større verdiskaping.

No items found.
No items found.

Overskrift til logosamling

No items found.