Flere av Salaks sine virksomheter omfattes av Åpenhetsloven.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med dette.

Salaks arbeider med oppfølgning av forretningspartnere

Salaks arbeider aktivt for å sikre ansvarlighet i vår verdikjede. Vår kartlegging av leverandører og forretningspartnere baserer seg på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer blant annet en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningspartnere.

Under aktsomhetsvurderinger prioriterer vi ut ifra en vurdering av risiko (type og omfang) for potensielle og faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er en omfattende og løpende prosess der vi gjør prioriterte vurderinger for å søke å identifisere, forebygge/unngå og redusere potensiell og faktisk negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i vår virksomhet, i våre leverandørkjeder og hos våre forretningspartnere. 

Offentlig redegjørelse og informasjon

Salaks vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i Åpenhetsloven. Her kan du lese denne redegjørelsen.

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Salaks håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan du fylle ut dette skjemaet.

No items found.
No items found.

Overskrift til logosamling

No items found.