MILJØ

Salaks AS er et selskap som alltid har vært innovasjonsorientert, og har lav terskel for å benytte ny teknologi. Det skal vi også være i fremtiden. Vi driver arbeid og tiltak for å oppnå en mest mulig miljømessig bærekraftig produksjon av laks. Det arbeides hver dag for å begrense miljøpåvirkninger til omverdenen og for å produsere god og trygg matfisk. 

Grønne laksekonsesjoner har som hensikt å forbedre næringens miljøarbeid, og er gitt til selskaper som arbeider for å løse miljøutfordringer. Det innebærer at selskapet har noen selvpålagte kriterier som er blitt akseptert som innovative og nytenkende. Målsettingen her er å redusere lusepresset og andre miljøutfordringer. 

For Nord-Norge og Salaks er ikke utfordringen med lakselus like omfattende som andre områder langs kysten. Dette skyldes blant annet de lave vanntemperaturene. Likevel gjør man ulike tiltak for å forebygge og behandle for å få antall lus lik null. Ved hver lokalitet kontrolleres fisken for eventuell lakselus etter fastsatte rutiner fra Mattilsynet, og lusebehandles dersom behov. 

Siden 2005 har det vært obligatorisk for alle oppdrettsanlegg i sjø å gjennomføre trendovervåking av miljøet. Denne overvåkningen skal oppfylle krav fastsatt i NS 9410 (Norsk Standard), og utføres av en kompent organ som kan dokumentere faglig kompetanse og som er uavhengig av oppdragsgiver. Undersøkelsene er utviklet for å ha en standard overvåkning av områder rundt oppdrettsanlegg. Ved å overvåke miljø rundt oppdrettsanlegg, kan vi forsikre at verken omkringliggende områder eller oppdrettsfiskens merdmiljø forringes. Dette er avgjørende for å utnytte arealer og lokaliteter optimalt. 

Salaks har i 2016 bygd en egen fôringssentral som har ansvaret for all fôringen som foregår på Salaks lokaliteter. En slik sentral gir en bedre kontroll over fôringen og spesialiserer et eget team innenfor denne sentrale arbeidsoppgaven. En bedre kontroll på fôringen tjener både bedriften, fisken og miljøet i form av korekt mengde fôr som gis ut. Dette vil både gi maksimal fôringseffekt for bedriften, samtidig som man unngår overfôring.