top of page

Lakselus

For Nord-Norge og Salaks er ikke utfordringen med lakselus like omfattende som andre områder langs kysten. Dette skyldes blant annet de lave vanntemperaturene. Likevel gjør man ulike tiltak for å forebygge og behandle for å få antall lus lik null. Ved hver lokalitet kontrolleres fisken for eventuell lakselus etter fastsatte rutiner fra Mattilsynet, og lusebehandles dersom behov.

 

Oppdretter er myndighetspålagt å telle lus på et representativ utvalg laks fra hele oppdrettsanlegget, hver uke. Tallene rapporteres inn, og er tilgjengelig for offentlig innsyn. 

Offentlig innsyn i oversikt over lakselus, behandling og fiskesykdommer på oppdrettslokaliteter

22. Juni 2016 lanserte Mattilsynet i samarbeid med Barentswatch en ny kartverktøytjeneste som viser ukentlig oversikt over lakselus, behandling og fiskesykdommer på alle oppdrettslokaliteter langs norskekysten. Tjenesten er tilgjengelig for alle. Gjennom et interaktivt kart får du ukentlig oversikt over lakselus, tiltak mot lakselus og sykdommer. I tillegg får du informasjon om selskapene og hva slags tillatelse de har. Nettjenesten viser oppdatert data etter hvert som de kommer inn daglig, med mulighet for å bla seg bakover per uke helt til 2012.

Sonic Norway Ultralyd

Sonic Norway har jobbet i to år med å utvikle et system, basert på ultralyd, som skal ta knekken på tidlige stadier av lakselus. Ultralydsystemet virker på en måte hvor høyfrekvent lyd skal holde lusa borte. Det er fire følere som står på merden og sender ut lydbølger med høy frekvens som skal ta knekken på den minste lusa. Systemet er testet ut hos Sinkaberg Hansen, mens Salaks er førstemann ut med å ta det i bruk i fullskala oppdrett. Salaks-lokaliteten Mohamn, beliggende i Dyrøy kommune i lusesamarbeidsregion Senja, har satt ut ultralydapparatur i alle ni merder samtidig som høstutsett 2015 kom i sjø fra slutten av august. Lusetellinger er gjennomført på alle merder ukentlig og ultralydapparatur har vært på kontinuerlig. Etter gjennomført avtalt utprøvingsperiode samles og systematiseres data for en beskrivende analyse. Dette vil gi en beskrivelse av hvordan luseutviklingen har vært under utprøvingsperioden på denne lokaliteten. Luseutvikling på denne lokaliteten sammenlignes med nabolokaliteter og vil sees opp mot smittepress som beregnes inn mot den enkelte lokalitet. Utfra dette vil en kunne fange opp indikasjoner fra denne pilotutprøvingen på om ultralyd kan ha effekt mot lus.

Norwegian Weather Protection AS luseskjørt

Salaks AS har også tatt i bruk luseskjørt som er et forebyggende tiltak for å unngå lus. Skjørtet blir montert i det øvre vannlaget – 5 til 10m ned, og fører strømmen av vann forbi merden. I dette sjiktet ligger lakselusen som luseskjørtet stenger ute fra laksen i merden. Skjørtet kan monteres både på utsiden og innsiden av ringene i merden. I tillegg til et vern mot lakselus skjermer skjørtet også mot andre uønskede partikler, og det gir mindre skit / forurensing på resten av anlegget innenfor skjørtet. Salaks AS bruker NWP luseskjørt som har den sterkeste duken i markedet – for lenger levetid og bedre økonomi. Skjørtene produseres i Norge og holder EU sin REACH miljøstandard. 

bottom of page