top of page

Grønn konsesjon

Grønne konsesjoner har som hensikt å forbedre næringens miljøarbeid, og er gitt til selskaper som arbeider for å løse miljøutfordringer. Det innebærer at selskapet har noen selvpålagte kriterier som er blitt akseptert som innovative og nytenkende. Målsettingen her er å redusere lusepresset og andre miljøutfordringer. I 2014 fikk Salaks AS tildelt en grønn konsesjon hvor det viktigste tiltaket innebærer utsett av stor-smolt i sjø.

 

Tradisjonelt har man satt ut smolt på 70-100 gram. Denne fisken har en produksjonstid i sjø på 15-18 måneder. Gjennom nytt smoltanlegg i tilslutning til landbasert postsmolt-anlegg, som produserer 250 grams postsmolt vil vi kunne redusere produksjonstiden i sjø med 6-8 måneder. Vi vil ved hjelp av ny teknologi flytte den første fasen av laksens liv i sjø på land. Ved å gjøre dette reduserer vi produksjonstid på lokalitet. I tillegg vil man kunne oppnå redusert dødelighet i sjøfasen, som følge av at 250 grams postsmolt er mer robust og rustet for sjøvannsfasen enn 70-100 grams smolt. Det biologiske trykket på lokaliteten reduseres. Tiden hvor fisken kan være eksponert for lus reduseres, og man unngår tekniske operasjoner i sjø som blant annet innebærer flytting av fisk fra smoltpose til storfiskpose. Totalt sett en risikoredusering, sett i sammenheng med et prinsipp at enhver dag og operasjon innebærer en viss risiko. 

bottom of page