Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

FjordMAX

FjordMAX er fremtidens fjordbaserte produksjonsteknologi for oppdrett av laks. Hensikten er å øke utnyttelsen av fjordsystemene på en bærekraftig måte. De områdene som har gitt norsk oppdrettsnæring internasjonale konkurransefortrinn.

Med FjordMAX sin plattformsløsning skjer alle operasjoner innenfor en integrert enhet og det vil ikke være behov for eksterne arbeidsbåter. Anlegget har inntil 90 % oppsamling av partikulært organisk avfall, doble barrierer mot rømming, er sikker mot sammenstøt og har systemer for å sikre god fiskevelferd og minimere fare for lusepåslag. Løsningen vil gi forbedrede arbeidsforhold for de ansatte og øke sikkerheten.

 

Teknologien representerer en arealeffektiv totalløsning. Med FjordMAX-teknologi kan vi tredoble produksjon i fjordsystem på mindre areal enn det næringen benytter i dag. Slik kan teknologien bidra til å løse miljøutfordringer ved at det etableres større avstand mellom oppdrettslokalitetene. Dette gir større smitte-  og brakkleggingssoner som er et av de viktigste tiltakene for å løse utfordringer med lus og sykdom.

Teknologien sikrer at de norske naturgitte forutsetningene med en skjermet kystlinje med mange fjorder og god vannutskifting også i fremtiden vil være vårt fremste konkurransefortrinn. Samtidig som teknologien vil bidra til å løse miljø- og arealutfordringer og skape grunnlag for bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.

 

Salaks søkte i juli 2017 om 9 utviklingstillatelser for å utvikle FjordMAX. I desember 2019 kom endelig tilsagn fra Fiskeridirektoratet om 6 utviklingstillatelser à 780 tonn maksimal tillatt biomasse, tilsammen 4680 tonn.

 

Dimensjoner og egenskaper

 

Bærende konstruksjon:

Største lengde, bredde:                              165 m, 153 m

Høyde, dybde:                                             6 m, 2 m (dypgang)

Deplasement:                                              ca. 16 000 t

Overflateareal:                                            18 000 m2

Hovedegenskaper produksjonskonsept:

Antall enheter:                                              3

Diameter:                                                      64 m (produksjonsnot)

Omkrets:                                                       200 m

Dybde:                                                          Ca. 40 m inkludert dødfiskoppsamler

Kapasitet (totalt for tre merder):                   7020 tonn

Fisketetthet:                                                  25 kg/m3

Volum per merd:                                           95 000 m3

Antall fisk per merd:                                      Ca. 500 000     

Faktaark FjordMAX:

Her vil det bli publisert et faktaark med utfyllende informasjon senere i prosjektløpet. Inntil da kan du se vår brosjyre for FjordMAX under.

 

 

 

Erfaringer:

Her vil vi dele erfaringer som gjøres underveis i videre arbeid med prosjektet.

FjordMAX i media:

https://www.intrafish.no/nyheter/salaks-far-seks-utviklingstillatelser-fra-direktoratet-for-fjordmax-/2-1-728869

https://ilaks.no/salaks-har-fatt-innvilget-seks-utviklingstillatelser-for-fjordmax/

https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=70709 

https://ilaks.no/dette-gjor-salaks-mens-de-venter-pa-en-avgjorelse-rundt-fjordmax/

https://www.folkebladet.no/nyheter/2019/11/11/Et-skritt-videre-for-plattformen-%C2%ABFjordMax%C2%BB-20372209.ece 

 

Under kan du se en animasjonsvideo av vårt FjordMAX konsept: 

 

cam4 (final 3)
cam 5 (final 2)
cam3 (final)
cam 2 (final)
cam 1 (final)
Sammenligning