top of page

FjordMAX

FjordMAX er fremtidens fjordbaserte produksjonsteknologi for oppdrett av laks. Hensikten er å øke utnyttelsen av fjordsystemene på en bærekraftig måte. De områdene som har gitt norsk oppdrettsnæring internasjonale konkurransefortrinn.

Med FjordMAX sin plattformsløsning skjer alle operasjoner innenfor en integrert enhet og det vil ikke være behov for eksterne arbeidsbåter. Anlegget har inntil 90 % oppsamling av partikulært organisk avfall, doble barrierer mot rømming, er sikker mot sammenstøt og har systemer for å sikre god fiskevelferd og minimere fare for lusepåslag. Løsningen vil gi forbedrede arbeidsforhold for de ansatte og øke sikkerheten.

 

Teknologien representerer en arealeffektiv totalløsning. Med FjordMAX-teknologi kan vi tredoble produksjon i fjordsystem på mindre areal enn det næringen benytter i dag. Slik kan teknologien bidra til å løse miljøutfordringer ved at det etableres større avstand mellom oppdrettslokalitetene. Dette gir større smitte-  og brakkleggingssoner som er et av de viktigste tiltakene for å løse utfordringer med lus og sykdom.

Teknologien sikrer at de norske naturgitte forutsetningene med en skjermet kystlinje med mange fjorder og god vannutskifting også i fremtiden vil være vårt fremste konkurransefortrinn. Samtidig som teknologien vil bidra til å løse miljø- og arealutfordringer og skape grunnlag for bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.

 

Salaks søkte i juli 2017 om 9 utviklingstillatelser for å utvikle FjordMAX. I desember 2019 kom endelig tilsagn fra Fiskeridirektoratet om 6 utviklingstillatelser à 780 tonn maksimal tillatt biomasse, til sammen 4680 tonn. Arbeidet med å realisere prosjektet pågår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensjoner og egenskaper

 

Bærende konstruksjon:

Største lengde, bredde:                              165m, 155m

Høyde, dybde, fribord:                                6m, 2m, 4m

Deplasement:                                               16 000T

Overflateareal:                                             18.000m2

Hovedegenskaper produksjonskonsept:

Antall enheter:                                              3

Diameter:                                                      64m (produksjonsnot)

Omkrets:                                                       200m

Dybde:                                                          Ca. 60m inkl. dødfisk- og slamoppsamler

Kapasitet (totalt for tre merder):                  7020T

Fisketetthet:                                                  25 kg/m3

Volum per merd:                                           120.000m3

Antall fisk per merd:                                      500.000 stk.

 

 

 

Faktaark FjordMAX:

Her vil det bli publisert et faktaark med utfyllende informasjon senere i prosjektløpet. Inntil da kan du se vår brosjyre for FjordMAX her.

3940_2020-12-15_05.jpg

Samarbeidspartnere

skattefunn.PNG

Støtteordning til forsknings- og utviklingsprosjekter

akvaplan.png

Vannmiljø

sintef.png

Modellforsøk

nsk-rgb_graa_sentrert.png

Design og systemintegrering

DNV_logo_RGB.jpg

3. parts verifikasjon og sertifisering

Sea eco.PNG

Miljødata

Multiconsult-Logo.wine.png

Metocean

3940_A11_2021-02-24_07_edited
3940_A11_2021-02-24_04
3940_A11_2021-02-24_03
3940_A11_2021-02-24_01
3940_2020-12-15_05
3940_2020-12-15_02
cam 5 (final 2)
cam3 (final)
cam 2 (final)
cam 1 (final)
Sammenligning
bottom of page